· คณะผู้บริหาร ·

อาจารย์ จำรัส สาระขวัญ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

คุณบำรุง บัวสุนทร

หัวหน้างาน สำนักผู้อำนวยการ

อาจารย์ จำรัส สาระขวัญ

รองผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์และคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ กนกพร เทียนคำศรี

รองผู้อำนวยการ กลุ่มวิชาการ

ดร.ปัฐยาวัชร ปรากฎผล

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

คณะผู้บริหาร