กลุ่มยุทธศาสตร์และคุณภาพการศึกษา


อาจารย์จำรัส สาระขวัญ

รองผู้อำนวยการ

งานยุทธศาสตร์ วิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.สุพรรณี กัณหดิลก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างาน งานยุทธศาสตร์ วิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์อรธิรา บุญประดิษฐ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

งานยุทธศาสตร์ วิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ขวัญชนก ยศคำลือ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานยุทธศาสตร์ วิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์อติภัทร พรมสมบัติ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

งานยุทธศาสตร์ วิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์พรทิพย์ สำริดเปี่ยม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานยุทธศาสตร์ วิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา

คุณณัฐธิดา ต่างงาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ปฏิบัติงาน งานยุทธศาสตร์ วิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา

คุณนิภารัตน์ วรรณพา

พนักงานธุรการ

ผู้ปฏิบัติงาน งานยุทธศาสตร์ วิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา

งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ

อาจารย์มาลินี บุญเกิด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างาน งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ

อาจารย์เสาวลักษณ์ ตันติสุวิชวงษ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ

อาจารย์ขวัญชนก ยศคำลือ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานยุทธศาสตร์ วิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา