โครงการอบรม ฟื้นฟูวิชาการการคัดกรอง และดูแลเบื้องต้นทุกกลุ่มวัยในระบบเครือข่ายบริการสุขภาพสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 9