วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ได้จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุข
ระดับต้น รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564