ประชาสัมพันธิ์ โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 2 (ขยายเวลารับสมัคร ถึง 30 มิถุนายน 2565)ระยะเวลาการฝึกอบรม 16 สัปดาห์

ภาคทฤษฎี 1 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565เรียนเต็มเวลา วันจันทร์ – ศุกร์ 5 สัปดาห์

ภาคปฏิบัติ 5 กันยายน – 11 พฤศจิกายน 2565เรียนเต็มเวลา วันจันทร์ – ศุกร์ 11 สัปดาห์
เอกสารประกอบการรับสมัคร