โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่องการคัดกรอง และการดูแลเบื้องต้นทุกกลุ่มวัยในระบบเครือข่ายสุขภาพ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 9


เมื่อวันที่ 13 -17 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จัดโครงการอบรม ฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ครั้งที่ เรื่องการคัดกรอง และการดูแลเบื้องต้น ทุกกลุ่มวัยในระบบเครือข่ายสุขภาพ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Z00m Mitting โดยมี นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม วัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาโรค และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อผู้รับบริการในระดับปฐมภูมิ ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย พยาบาลเวชปฏิบัติ และพยาบาลที่สนใจในการพัฒนาความรู้เชิงวิชาการให้ทันสมัย