รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 31


รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 31

ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565


ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยรูปแบบการจัดอบรมเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning)