รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 27 กรกฎาคม 2565ใบสมัครสอบคัดเลือกในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565


กำหนดการรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5