ประกาศเรื่อง รายละเอียดการรายงานตัวเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 (นักศึกษาใหม่)รายละเอียดการรับรายงานตัว ปีการศึกษา 2565

ใบชำระเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่


เอกสารมอบตัวนักศึกษา


ใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา


ขอเชิญนักศึกษาใหม่ (รุ่น 34) ประจำปีการศึกษา 2565 เข้ากลุ่มไลน์ตาม QR Code