การเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


ประกาศการเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

อาจารย์หรือผู้ที่จัดทำโครงการวิจัยที่มีความประสงค์ในการเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรม


การวิจัยโปรดเสนอโครงร่างวิจัยที่ได้รับการอนุมัติแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอรับการพิจารณา 4 รายการ (เอกสารหมายเลข 2-5) พร้อมกับ (1) ประวัตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัย (2)เครื่องมือวิจัย ต่อคณะกรรมการวิจัย และ download แบบฟอร์มได้ที่นี่

เอกสาร