................................................................
 
 

     Download ไฟล์เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

 เอกสารรายละเอียดการรับรายงานตัว
 แบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
  เอกสารมอบตัวนักศึกษา
  เอกสารยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา
  การชำระเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ กำหนด

   หมายเหตุ ไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์(.pdf) คลิก เพื่อ Download Program