เมนูหลัก
 
นโยบายการประกันคุณภาพ
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI)
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
    ภายในของสกอ.ใหม
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
    ภายในของสบช.2554
 Improvement Plan 2554
 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  แผนพัฒนาคุณภาพ
   Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

  
    
 
    งานประกันฯสบช.
 
++ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ การประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท++

     แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
       ปีการศึกษา 2554 (1 มิ.ย.54-31 พ.ค.55) 

 
 
 
 
 
  clock&calendar
Link หน่วยงานราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.กก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงาน.ก.ค.ศ.
สำนักทดสอบทางการศึกษา
สภาการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
กลุ่มพัฒนามาตรฐาน
 
 Link ต่างๆ


.....................................................................................................................................................................................................................................
งานประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
91 ม.8 ต.ธารเกษม ต.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทรศัพท์ : 036-266-170 โทรสาร : 036-267-047

.......................................................