ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

กำหนดการลงทะเบียน 

    ชั้นปีที่ 1-3    ชั้นปีที่ 4   

 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  แบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียนของนักศึกษา
       
   
ชั้นปีที่ 1     
ชั้นปีที่ 2       ชั้นปีที่ 3       ชั้นปีที่ 4     
 

 แบบฟอร์มขอผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียน

       หมายเหต
ุ  ไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์(.pdf) คลิก เพื่อ Download Program