แบบฟอร์มรับรองการปฎิบัติงานการสอนและคุมการฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษาในการบริการพยาบาล

 เกณฑ์การประเมินภาระงานด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1

 เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยและนวตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1

 เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานประจำด้านการสอน ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1

 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1

 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคลและรายงานผล
    การดำเนินงานตามเป้าหมายประจำปี 2557

 คำรับรองการปฏิบัติงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
   ประจำปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555- กันยายน 2556)

 คำรับรองการปฏิบัติงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
   ประจำปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555- กันยายน 2556)

 แบบฟอร์มจัดส่งข้อมูลการจัดการเรียนการสอน
    เพื่อบันทึกลงระบบทะเบียนและประมวลการศึกษา


     ภาคทฤษฎี    
  ภาคทฤษฏี/ทดลอง
     ภาคปฏิบัติ

 
วิเคราะห์ข้อสอบแบบอัตนัยด้วย Excel (ปีการศึกษา 2554)
   ปี 1 ปี 2   ปี 3
 ปี 4   คู่มือ 
  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556(รอบที่ 1)  
กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตุลาคม 2555- มีนาคม 2556)
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตารางกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556 (รอบที่ 1 )
คู่มือการให้คะแนนกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คู่มือการให้คะแนนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์ผู้สอน
แบบประเมินสมรรถนะของอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
เกณฑ์การให้คะแนนการพัฒนาสมรรถนะตนเอง(ร้อยละ 3 ของการประเมินสมรรถนะ)
คู่มือการให้คะแนนแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของ งานวิจัยและนวัตกรรม 2558
เกณฑ์การประเมินการบริการวิชาการ 2558
 บันทึกข้อความ
 แบบใบสำคัญรับเงิน
 แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
 แบบใบลาพักผ่อน
 แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาส่วนตัว ลาคลอดบุตร
 ขอแลกเปลี่ยนเวร/วันหยุด
 ขอยกเลิกวันลา
 บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 หลักฐานการจ่ายเงืนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 หนังสือสัญญาการยืมเงินสวัสดิการ
 แบบฟอร์มการขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์